logo
Khóa học lập trình game server - smartfox - game đa người chơi Học lập trinh game online 3dvietpro Sửa chữa và thiết kế website .net
Welcome Guest! To enable all features please Đăng nhập or Đăng ký.

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Go to first unread
admin  
#1 Đã gửi : 16/04/2023 lúc 09:47:55(UTC)
admin

Danh hiệu: Administration

Nhóm:
Gia nhập: 19-08-2014(UTC)
Bài viết: 145

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Unity sử dụng nhiều mẫu thiết kế khác nhau để thiết kế các thành phần trong engine và các tính năng trong trò chơi. Dưới đây là một số mẫu thiết kế được sử dụng phổ biến trong Unity:

Component pattern: Mẫu thiết kế này được sử dụng trong Unity để xây dựng các đối tượng game bằng cách sử dụng các Component. Mỗi Component sẽ chứa một phần chức năng của đối tượng và có thể được gắn kết với các Component khác để tạo thành một đối tượng game hoàn chỉnh.

Observer pattern: Mẫu thiết kế này được sử dụng trong Unity để theo dõi và phản hồi các sự kiện trong game. Các đối tượng game có thể đăng ký để nhận thông báo khi các sự kiện xảy ra, ví dụ như va chạm giữa các đối tượng.

Singleton pattern: Mẫu thiết kế Singleton được sử dụng trong Unity để đảm bảo rằng một đối tượng chỉ được tạo ra duy nhất trong suốt quá trình chạy. Ví dụ, GameManager là một Singleton được sử dụng để quản lý trò chơi và trạng thái của nó.

Factory pattern: Mẫu thiết kế Factory được sử dụng trong Unity để tạo ra các đối tượng game một cách linh hoạt. Ví dụ, GameObjectFactory có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng game khác nhau dựa trên các thông số đầu vào khác nhau.

State pattern: Mẫu thiết kế State được sử dụng trong Unity để quản lý các trạng thái của đối tượng game, ví dụ như trạng thái của nhân vật trong trò chơi. Các trạng thái có thể được quản lý bởi một State Machine và chuyển đổi giữa chúng dựa trên các sự kiện xảy ra trong game.

Tất cả các mẫu thiết kế này đều có thể được sử dụng trong Unity, tùy thuộc vào nhu cầu của từng dự án cụ thể.

Ví dụ:
+ Factory pattern là một mẫu thiết kế cho phép tạo ra các đối tượng một cách linh hoạt bằng cách sử dụng một lớp Factory để xác định loại đối tượng cần tạo và trả về một thể hiện của đối tượng đó.

Trong Unity, Factory pattern có thể được sử dụng để tạo ra các đối tượng game khác nhau dựa trên các thông số đầu vào khác nhau. Ví dụ, trong trò chơi, chúng ta có thể sử dụng Factory pattern để tạo ra các đối tượng game như Enemy, PowerUp, Item, v.v.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Factory pattern trong Unity để tạo ra các đối tượng game khác nhau:

Trích dẫn:
// Định nghĩa một lớp gốc cho tất cả các đối tượng game
public abstract class GameObjectBase
{
public abstract void Spawn(Vector3 position, Quaternion rotation);
}

// Định nghĩa lớp Factory để tạo ra các đối tượng game
public static class GameObjectFactory
{
// Phương thức tạo ra đối tượng game dựa trên loại đối tượng được truyền vào
public static GameObjectBase CreateGameObject(string objectType)
{
GameObjectBase gameObject = null;

switch (objectType)
{
case "Enemy":
gameObject = new Enemy();
break;
case "PowerUp":
gameObject = new PowerUp();
break;
case "Item":
gameObject = new Item();
break;
default:
Debug.LogError("Unknown object type: " + objectType);
break;
}

return gameObject;
}
}

// Định nghĩa các lớp con kế thừa từ lớp GameObjectBase
public class Enemy : GameObjectBase
{
public override void Spawn(Vector3 position, Quaternion rotation)
{
// logic để tạo ra đối tượng Enemy
}
}

public class PowerUp : GameObjectBase
{
public override void Spawn(Vector3 position, Quaternion rotation)
{
// logic để tạo ra đối tượng PowerUp
}
}

public class Item : GameObjectBase
{
public override void Spawn(Vector3 position, Quaternion rotation)
{
// logic để tạo ra đối tượng Item
}
}


Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một lớp gốc GameObjectBase để đại diện cho tất cả các đối tượng game, và các lớp con Enemy, PowerUp và Item kế thừa từ lớp gốc này.

Lớp Factory GameObjectFactory có phương thức CreateGameObject để tạo ra đối tượng game dựa trên loại đối tượng được truyền vào. Khi gọi phương thức này, Factory sẽ kiểm tra loại đối tượng được truyền vào và trả về một thể hiện của đối tượng đó.

Các lớp con của GameObjectBase cài đặt phương thức Spawn để tạo ra đối tượng game

+ State pattern

State pattern là một mẫu thiết kế cho phép đối tượng thay đổi hành vi của nó khi trạng thái của nó thay đổi. Trong Unity, State pattern có thể được sử dụng để quản lý trạng thái của đối tượng game, ví dụ như trạng thái "đứng yên", "chạy", "nhảy", v.v.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng State pattern trong Unity để quản lý trạng thái của đối tượng game:

Trích dẫn:


// Định nghĩa một giao diện cho các trạng thái của đối tượng game
public interface IState
{
void Enter();
void Update();
void Exit();
}

// Định nghĩa lớp StateMachine để quản lý trạng thái của đối tượng game
public class StateMachine
{
private IState currentState;

public void ChangeState(IState newState)
{
if (currentState != null)
{
currentState.Exit();
}

currentState = newState;

if (currentState != null)
{
currentState.Enter();
}
}

public void Update()
{
if (currentState != null)
{
currentState.Update();
}
}
}

// Định nghĩa các lớp trạng thái cho đối tượng game
public class IdleState : IState
{
private readonly GameObject gameObject;

public IdleState(GameObject gameObject)
{
this.gameObject = gameObject;
}

public void Enter()
{
// Logic để thiết lập đối tượng game vào trạng thái đứng yên
}

public void Update()
{
// Logic để xử lý hành động của đối tượng game trong trạng thái đứng yên
}

public void Exit()
{
// Logic để thoát khỏi trạng thái đứng yên
}
}

public class RunState : IState
{
private readonly GameObject gameObject;

public RunState(GameObject gameObject)
{
this.gameObject = gameObject;
}

public void Enter()
{
// Logic để thiết lập đối tượng game vào trạng thái chạy
}

public void Update()
{
// Logic để xử lý hành động của đối tượng game trong trạng thái chạy
}

public void Exit()
{
// Logic để thoát khỏi trạng thái chạy
}
}

// Định nghĩa lớp Player để sử dụng State pattern
public class Player : MonoBehaviour
{
private StateMachine stateMachine;

private void Start()
{
stateMachine = new StateMachine();
stateMachine.ChangeState(new IdleState(gameObject));
}

private void Update()
{
stateMachine.Update();
}

public void SetStateRun()
{
stateMachine.ChangeState(new RunState(gameObject));
}

public void SetStateIdle()
{
stateMachine.ChangeState(new IdleState(gameObject));
}
}


Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một giao diện IState để đại diện cho các trạng thái của đối tượng game. Lớp StateMachine được sử dụng để quản lý trạng thái của đối tượng game, với các phương thức ChangeState() để chuyển đổi giữa các trạng thái và Update() để cập nhật trạng thái hiện tại của đối tượng game.

Chúng ta cũng định nghĩa các lớp trạng thái cụ thể cho đối tượng game, ví dụ như IdleState và RunState, mỗi lớp đại diện cho một trạng thái của đối tượng game và triển khai các phương thức của giao diện IState.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng State pattern trong lớp Player để quản lý trạng thái của đối tượng game. Trong phương thức Start(), chúng ta tạo một đối tượng StateMachine mới và thiết lập trạng thái ban đầu của đối tượng game thành IdleState. Trong phương thức Update(), chúng ta gọi phương thức Update() của đối tượng StateMachine để cập nhật trạng thái hiện tại của đối tượng game.

Chúng ta cũng định nghĩa hai phương thức SetStateRun() và SetStateIdle() để cho phép chuyển đổi giữa các trạng thái của đối tượng game.

Trên đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng State pattern trong Unity để quản lý trạng thái của đối tượng game. Tuy nhiên, trong các dự án Unity thực tế, State pattern có thể được sử dụng để quản lý trạng thái của rất nhiều đối tượng game khác nhau, từ nhân vật chính đến các vật thể trong môi trường và các trạng thái của trò chơi.

+Observer pattern


Là một mẫu thiết kế rất hữu ích trong Unity, giúp cho các đối tượng game có thể đăng ký và nhận thông báo về các sự kiện trong hệ thống của nó. Ví dụ, một đối tượng game có thể đăng ký nhận thông báo về sự kiện va chạm với một đối tượng khác, hoặc sự kiện thay đổi giá trị của một thuộc tính nào đó.

Trong Unity, Observer pattern có thể được triển khai thông qua sử dụng các sự kiện và delegator. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Observer pattern để đăng ký và nhận thông báo về các sự kiện trong Unity.

Trích dẫn:

// Lớp đại diện cho sự kiện của game
public class GameEvent {
public delegate void EventHandler();
public event EventHandler OnEvent;

public void TriggerEvent() {
if (OnEvent != null) {
OnEvent();
}
}
}

// Lớp đại diện cho đối tượng game có thể đăng ký nhận thông báo về sự kiện
public class Observer : MonoBehaviour {
private void OnEnable() {
// Đăng ký đối tượng game nhận thông báo về sự kiện
gameEvent.OnEvent += RespondToEvent;
}

private void OnDisable() {
// Hủy đăng ký đối tượng game nhận thông báo về sự kiện
gameEvent.OnEvent -= RespondToEvent;
}

private void RespondToEvent() {
// Xử lý sự kiện khi nhận được thông báo
Debug.Log("Received event!");
}
}

// Đối tượng game tạo sự kiện và gửi thông báo cho các đối tượng đăng ký nhận thông báo
public class GameManager : MonoBehaviour {
public GameEvent gameEvent;

private void Update() {
// Kiểm tra điều kiện để gửi sự kiện
if (condition) {
// Gửi sự kiện đến tất cả các đối tượng đã đăng ký nhận thông báo
gameEvent.TriggerEvent();
}
}
}


Observer pattern là một mẫu thiết kế rất hữu ích trong Unity, giúp cho các đối tượng game có thể đăng ký và nhận thông báo về các sự kiện trong hệ thống của nó. Ví dụ, một đối tượng game có thể đăng ký nhận thông báo về sự kiện va chạm với một đối tượng khác, hoặc sự kiện thay đổi giá trị của một thuộc tính nào đó.

Trong Unity, Observer pattern có thể được triển khai thông qua sử dụng các sự kiện và delegator. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Observer pattern để đăng ký và nhận thông báo về các sự kiện trong Unity.

C#
Copy code
// Lớp đại diện cho sự kiện của game
public class GameEvent {
public delegate void EventHandler();
public event EventHandler OnEvent;

public void TriggerEvent() {
if (OnEvent != null) {
OnEvent();
}
}
}

// Lớp đại diện cho đối tượng game có thể đăng ký nhận thông báo về sự kiện
public class Observer : MonoBehaviour {
private void OnEnable() {
// Đăng ký đối tượng game nhận thông báo về sự kiện
gameEvent.OnEvent += RespondToEvent;
}

private void OnDisable() {
// Hủy đăng ký đối tượng game nhận thông báo về sự kiện
gameEvent.OnEvent -= RespondToEvent;
}

private void RespondToEvent() {
// Xử lý sự kiện khi nhận được thông báo
Debug.Log("Received event!");
}
}

// Đối tượng game tạo sự kiện và gửi thông báo cho các đối tượng đăng ký nhận thông báo
public class GameManager : MonoBehaviour {
public GameEvent gameEvent;

private void Update() {
// Kiểm tra điều kiện để gửi sự kiện
if (condition) {
// Gửi sự kiện đến tất cả các đối tượng đã đăng ký nhận thông báo
gameEvent.TriggerEvent();
}
}
}
Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một lớp GameEvent đại diện cho một sự kiện trong game. Lớp này có một delegator OnEvent và một phương thức TriggerEvent() để gửi thông báo về sự kiện đến tất cả các đối tượng đã đăng ký nhận thông báo.

Chúng ta cũng định nghĩa một lớp Observer để đại diện cho một đối tượng game có thể đăng ký nhận thông báo về sự kiện. Lớp này có hai phương thức OnEnable() và OnDisable() để đăng ký và hủy đăng ký nhận thông báo, cùng với mmột phương thức RespondToEvent() để xử lý sự kiện khi nhận được thông báo.

Cuối cùng, chúng ta định nghĩa một lớp GameManager để đại diện cho đối tượng game tạo sự kiện và gửi thông báo cho các đối tượng đăng ký nhận thông báo. Lớp này có một biến gameEvent để đại diện cho sự kiện trong game, và một phương thức Update() để kiểm tra điều kiện để gửi sự kiện.

Trong Unity, chúng ta có thể sử dụng các sự kiện được định nghĩa sẵn để triển khai Observer pattern một cách dễ dàng. Ví dụ, các lớp Collider và Rigidbody có sẵn các sự kiện như OnCollisionEnter, OnTriggerEnter, OnValueChanged,... Chúng ta chỉ cần đăng ký các đối tượng đăng ký nhận thông báo với sự kiện tương ứng, và xử lý sự kiện khi nhận được thông báo.

Ví dụ, để đăng ký nhận thông báo về sự kiện OnCollisionEnter của một đối tượng Collider, chúng ta có thể sử dụng đoạn mã sau:

public class MyObserver : MonoBehaviour {
private void OnEnable() {
// Đăng ký đối tượng game nhận thông báo về va chạm với Collider khác
GetComponent<Collider>().OnCollisionEnter += RespondToCollision;
}

private void OnDisable() {
// Hủy đăng ký đối tượng game nhận thông báo về va chạm với Collider khác
GetComponent<Collider>().OnCollisionEnter -= RespondToCollision;
}

private void RespondToCollision(Collision collision) {
// Xử lý sự kiện va chạm
Debug.Log("Collided with " + collision.gameObject.name);
}


Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng phương thức OnCollisionEnter của đối tượng Collider để đăng ký và nhận thông báo về va chạm với đối tượng khác. Khi nhận được thông báo, phương thức RespondToCollision() được gọi để xử lý sự kiện. Chúng ta cũng sử dụng hai phương thức OnEnable() và OnDisable() để đăng ký và hủy đăng ký nhận thông báo khi đối tượng được bật và tắt trong game.
Bạn bình luận ngay tại đây
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 2.1.0 | YAF © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.434 giây.